بیل بکهو گلدانی و 2 سیلندر

بیل کانال کن کشویی بکهو تراکتورهای گلدانی و 2 سیلندر (کمرشکن باغی) با عمق کار 1/20

بیل بکهو تراکتورهای گلدانی و 2 سیلندر