تیغه صاف کن چرخشی

تیغه صاف کن چرخشی به چپ و راست مخصوص جلو بیل بجای پاکت بیل

تیغه صاف کن چرخشی