بیل بکهو تراکتورهای 4 و 6 سیلندر

بیل کانال کن کشویی بکهو تراکتورهای 4 و 6 سیلندر
در دو نوع 2/5 متری و 3 متری
قابل سفارش سازی و تغییرات در پاکت و سایر اجزا

بیل بکهو تراکتورهای 4 و 6 سیلندر