بیل بکهو تراکتورهای 4 و 6 سیلندر

بیل کانال کن کشویی بکهو تراکتورهای 4 و 6 سیلندر با عمق کار 2/5

بیل بکهو تراکتورهای 4 و 6 سیلندر