بیل بکهو 3 سیلندر باغی-زراعی

بیل بکهو تراکتورهای 3 سیلندر باغی-زراعی

توضیحات

بیل کانال کن کشویی بکهو برای تراکتورهای 3 سیلندر باغی-زراعی با عمق کار 1/80