کلتیواتور 9 شاخه دستک چیزلی تیپ 2

کلتیواتور 9 شاخه دستک چیزلی تیپ 2

توضیحات

کلتیواتور9 شاخه پایه بلند صادراتی(دستک چیزلی تیپ 2)