کلتیواتور 5 شاخه

کلتیواتور 5 شاخه

توضیحات

کلتیواتور 5 شاخه

عرض کار120 سانتی متر

پایه کوتاه

مخصوص تراکتورهای باغی