کلتیواتور 11 شاخه دستک چیزلی

کلتیواتور 11 شاخه دستک چیزلی

توضیحات

کلتیواتور 11 شاخه پایه بلند صادراتی (دستک چیزلی)