سیکلوتیلر 2/5 متری

سیکلوتیلر 2/5 متری

توضیحات

سیکلوتیلر 2.5 متری

20 پره

گاردان کلاچدار

دنده و تیغه ایتالیایی