سیکلوتیلر 2 متری

سیکلوتیلر 2 متری

توضیحات

سیکلوتیلر 2 متری

16 پره

گاردان کلاچدار

دنده و تیغه ایتالیایی