زیر شکن 5 شاخه تیپ 1 عمق 60

زیر شکن 5 شاخه تیپ 1 عمق 60 سانتی متر

توضیحات

زیر شکن یا سابسویلر 5 شاخه تیپ 1 با عمق نفوذ 60 سانتی متر همراه با چرخ