🔺آگهی مزایده شماره ۲۶۳-۱۴۰۱

شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) در نظر دارد اقلام مازاد نیاز خود را از طریق آگهی مزایده به فروش برساند داوطلبین محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی (۱۴۰۱/۹/۹)لغایت آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۱٤۰۱/۹/۱۷ جهت شرکت  در مزایده از ساعت ۹ الی ١٤ به جز روزهای تعطیل مراجعه فرمایند ضمنا به پیشنهادات ارسالی از طریق پست نیز ترتیب اثر داده می شود.

شماره تماس و آدرس اینترنتی : ٣٤٢٤٦٠١١-٠٤١ و ٣٤٢٩٦٣٩٣-٠٤١

www.itmco.ir

آدرس جهت تحویل پیشنهادات :

آذربایجان شرقی – تبریز – جاده سرد رود – شرکت تراکتورسازی ایران

– ساختمان مرکزی – طبقه سوم – اتاق مزایده

مدارک لازم برای ثبت نام در سایت شرکت تراکتورسازی موجود است.

 

مزایده ۲۶۳-۱۴۰۱

۱)تراکتورهای  399 تک دیفرانسیل صفر – کار نکرده 5 دستگاه

۲) تراکتورهای 399 جفت دیفرانسیل صفر – کار نکرده 45 دستگاه

۳)تراکتور های 475 جفت دیفرانسیل صفر – کار نکرده 19 دستگاه

۴)تراکتور های 800 جفت دیفرانسیل صفر – کار نکرده

6 دستگاه

 

💥همگی دستگاه ها تولید سال ۱۴۰۱هستند.

مبلغ سپرده (ریال)

برای ۳۹۹تک دیفرانسیل:500,000,000

برای ۳۹۹جفت دیفرانسیل:600,000,000

برای ۴۷۵جفت دیفرانسیل:400,000,000

برای ۸۰۰جفت دیفرانسیل:400,000,000