🚜 قیمت کارخانه تراکتور :

 

🔺تراکتور۱۵۰۰

۱/۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

🔺تراکتور۴۱۲۰جفت

۶۰۱/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور ۳۹۹جفت

۴۸۳/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۳۹۹تک

۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺 تراکتور ۸۰۰ جفت

۳۹۹/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۸۰۰تک

۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۴۷۵جفت

۳۵۳/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۴۷۵تک

۲۹۲/۰۰۰/۰۰۰

🔺تراکتور۴۸۵جفت

۳۹۱/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۴۸۵تک

۳۱۴/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور ۴۵۵جفت

۲۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۴۷۰جفت

۲۶۲/۰۰۰/۰۰۰

🔺تراکتور۴۷۰تک

۲۱۱/۰۰۰/۰۰۰تومان

🔺تراکتور۹۵۰باغی

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان